Informații relevante privind accesarea PROGRAMULUI CASA VERDE 2023 de către unitățile de cult

Solicitanți eligibili și cuantumul finanțării (cf Articolului 5 din GHIDULUI DE FINANTARE AFM )

(1) Este eligibil în cadrul programului solicitantul:

b) unitatea de cult, pentru clădirea care are ca destinație spațiu de locuit pentru personalul clerical sau clădirea care are ca destinație spațiu în care se celebrează slujbele religioase și se desfășoară activitățile religioase.

(2) Finanțarea se acordă în cuantum de maximum 20.000 de lei, sub condiția suportării unei contribuții proprii a beneficiarului de 2.000 de lei.

 (4) În sensul prezentului ghid, unitatea de cult eligibilă este cea mai mică unitate administrativă de cult cu personalitate juridică, aferentă fiecăreia dintre cele 18 culte recunoscute la nivel național, astfel cum este definită prin statutul propriu al cultului.

 (În cazul Bisericii Ortodoxe Române, unitatea de cult este parohia. Persoane eligibile sunt unitățile corespondente parohiei pentru celelalte culte recunoscute la nivel național.)

Criterii de eligibilitate a solicitantului unitate de cult (cf Articolului 16 din GHIDULUI DE FINANTARE AFM )

(2) Beneficiază de finanțare solicitantul unitate de cult care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a) nu are obligații restante la bugetul de stat și bugetul local, conform legislației naționale în vigoare;

b) se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice și verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanțat;

c) se obligă să respecte legislația în domeniu privind livrarea surplusului în sistemul energetic național. (3) Solicitanții prevăzuți la alin … (2) completează și își asumă în aplicație declarația prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ghid (vezi mai jos).

Documente necesare solicitantului în vederea aprobării (cf Articolului 19 din GHIDULUI DE FINANTARE AFM )

(2) Documentele pe care le încarcă solicitantul unitate de cult în aplicație sunt:

a) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor (ANAF), în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

b) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală (Primarie) în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

ATENTIE! In cazul persoanelor juridice termenul de valabilitate a certificatelor de atestare este de doar 30 de zile (mai scurt decat in cazul persoanelor fizice)

c) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului teren; acesta poate fi obținut de solicitant și în format electronic.

ATENTIE! La articolul 25 lit d) Ghidul de Finantare prevede:

d) adresa locului de implementare. … pentru unitățile de cult, adresa de implementare trebuie să fie aceeași cu adresa menționată în extrasul de carte funciară încărcat de acesta la momentul înscrierii. DECI VERIFICATI CONCORDANTA DINTRE ADRESA UNITATII DE CULT DIN DOCUMENTE SI CEA INSCRISA IN EXTRASUL DE CARTE FUNCIARA (in multe cazuri exista neconcordante intre adresele postale si adresele imobilelor inscrise in din cartile funciare!)

ANEXA 3

B. Declarație pe propria răspundere pentru solicitantul unitate de cult

 Subsemnatul, reprezentant legal al ………………………………., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:

a) sunt de acord ca reprezentanții AFM sau ai instituțiilor desemnate de autoritatea centrală pentru protecția mediului sau ai altor instituții cu atribuții în verificarea și controlul utilizării banului public să verifice utilizarea finanțării primite;

b) cheltuielile eligibile pentru care solicit finanțarea prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională nu fac obiectul unui alt program de finanțare;

c) voi aduce la cunoștința potențialilor terți dobânditori ai imobilului pe care se implementează proiectul informațiile cu privire la situația acestuia pe toată perioada de implementare și monitorizare;

d) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM și instalatorul validat a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora, de către AFM, către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghidul de finanțare sau în scopul elaborării de situații și statistici;

e) mă angajez să permit accesul reprezentanților AFM, precum și al altor organisme abilitate de lege, pentru inspectarea activităților realizate din finanțarea acordată, inclusiv în perioada de monitorizare;

f) mă angajez să permit accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice;

g) mă oblig să respect legislația în domeniu, privind livrarea surplusului în sistemul energetic național; în caz contrar, sprijinul financiar acordat prin prezentul program poate constitui ajutor de stat, autoritățile competente putând proceda la recuperarea sumelor finanțate;

h) voi utiliza și conserva bunurile achiziționate prin program cu diligențele unui bun proprietar;

i) voi menține în funcțiune sistemul de panouri fotovoltaice achiziționat prin program;

j) mă oblig să furnizez și să transmit AFM orice informație sau documente relevante, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii notificării;

 k) mă oblig să nu afectez investiția finanțată și funcționarea acesteia prin modificarea imobilului pe care se implementează proiectul;

l) voi păstra documentele încărcate la momentul înscrierii în aplicație până la finalul perioadei de monitorizare;

m) mă oblig să achit contribuția proprie în cuantum de 2.000 lei;

n) mă oblig să informez vizual publicul privind instalarea sistemului de panouri fotovoltaice cu finanțare din Fondul pentru mediu, conform informațiilor și caracteristicilor aprobate prin dispoziția președintelui și publicate pe pagina de internet a AFM. Subsemnatul, declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații și îmi asum responsabilitatea datelor conținute în toate celelalte documente depuse, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte și complete. Am luat cunoștință că neîndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate sau neîndeplinirea condițiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiții va duce automat la refuzul instalatorului de a mă considera eligibil în aplicație sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor acordate în cadrul programului.