AFM a relansat Programul Casa Verde!

ROMINSTAL SOLAR A PREGATIT O GAMA LARGA DE PRODUSE PENTRU CLIENTII PROGRAMULUI

si pentru a veni in sprijinul persoanelor fizice care doresc sa obtina finantare pentru instalarea de panouri solare pentru apa calda si aport la incalzire, a selectat pentru dvs cateva informatii foarte importante de care trebuie sa tineti cont cand pregatiti dosarul:

CAND SE DEPUN DOSARELE?

Sesiunea de depunere a dosarelor de finantare se desfasoara in perioada 10-24 octombrie 2016. Suma alocata la nivelul intregii tari este de 60.000 de lei, mult mai mica decat in sesiunile
precedente, de aceea va recomandam sa depuneti dosarele in primele zile ale sesiunii deoarece solutionarea cererilor se face in ordinea depunerii lor.

UNDE SE DEPUN DOSARELE?

Dosarul de finanţare se va depune personal, legat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic, la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul şi se va înregistra într-un registru special pentru acest program, doar în cazul în care dosarul de finanţare cuprinde toate documentele potrivit fişei conformităţii administrative. Nu se pot depune modificări şi completări ulterioare înregistrării la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului

CUM SE COMPLETEAZA CEREREA DE FINANTARE?

Cererea de finanţare se completează prin tehnoredactare computerizată. Nu se acceptă cereri de finanţare cu ştersături sau completări făcute manual. Gasiti aici un model de cerere completata, dvs trebuie sa inlocuiti datele scrise ingrosat cu datele dvs personale si sa modificati suma pe care doriti sa o investiti daca acesta este mai mare decat suma de 6000 lei finantata de guvern. Important: trebuie sa mentionati obligatoriu ca panourile dorite de dvs sunt presurizate pentru a obtine suma de 6000 de lei, in caz contrar se poate considera ca optati pentru panouri nepresurizate pentru care suma acordata este de 3000 de lei.

Informatiile din tabelul continut in cererea de finantare difera in functie de tipul de instalatie ales

Pentru a face cea mai buna alegere, va rugam sa ne contactati pentru a va sprijini in completarea lui.

CUM COMPLETEZ DECLARATIA DE ELIGIBILITATE?

Gasiti aici un model de declaratie completata in care dvs trebuie sa inlocuiti datele scrise ingrosat cu datele dvs personale.

CE DOCUMENTE TREBUIE SA CONTINA DOSARUL DE FINANTARE?

Dosarul de finanţare va cuprinde:

1) cerere de finanţare nerambursabilă, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid, completată prin tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original;
2) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela sau tutela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite;
3) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul ghid, completată şi semnată de către solicitant, în original;
4) actul de identitate al solicitantului, în copie;
5) actul de identitate al persoanei tutorelui sau curatorului, dacă este cazul, în copie;
6) extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii cererii de finanţare, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului -teren şi imobilului -construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire, în original, pentru solicitanţii care deţin individual un imobil;
7) documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului, în situaţia în care adresa de implementare din cererea de finanţare diferă de cea din extrasul de carte funciară, în original;
8) copia cărţii funciare şi extras de carte funciară individuală; pentru proprietăţi comune, pot fi maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu 1 (un) intreg;
9) pentru imobilele deţinute în coproprietate se va depune o declaraţie notarială, semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă, în original;
10) certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora îşi are domiciliul solicitantul, în original;
11) certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original;
12) certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată;
13) adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială, sau extras de cont;
14) în cazul în care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare se va depune şi certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza teritorială unde va fi implementat proiectul

CUM AFLU REZULTATUL CERERII?

Comunicarea hotărârii Comitetului de avizare al Autorităţii privind proiectele aprobate, respectiv centralizatorul cuprinzând proiectele respinse, se realizează prin postarea pe site-ul Autorităţii de Mediu.

CARE SUNT PASII ULTERIORI APROBARII CERERII?

In termen de maxim 60 de zile de la publicarea anunţului cu data de la care se pot semna contractele pentru finanţare nerambursabilă, va prezentati la agentiile judetene pentru semnarea contractului de finantare avand asupra dvs actul de identitate in original. In termen de 10 luni de la semnarea contractului trebuie sa alegeti furnizorul sistemului solar dorit, sa realizati si sa platiti integral investitia si sa depuneti actele de decontare la agentie.

CAND PRIMESC BANII?

AFM deconteaza investitia realizata in limita sumei aprobate prin contract, prin transfer bancar in contul dvs, dupa verificarea documentelor de decontare pe care le-ati depus la agentie.

Textul integral al Ghidului de Finantare il gasiti aici.